Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory pism urzedowych i innych

Gotowe wzory pism do pobrania i edycji

Szukaj:

Kategorie:

› BHP Instrukcje› Deklaracje AKC - akcyza› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Formularze do sądu› Formularze Unijne› Grzecznościowe› GUS› Horoskop - Znak zodiaku› Import i eksport - kontrakty› IPN - oświadczenia› Język angielski – materiały dydaktyczne› Listy motywacyjne i CV› Nieruchomości› NIP› Oferty handlowe› Pisma do TP S.A i innych operatorów› PITy - rozliczenia za 2007 r› Pomoc Społeczna› Prawo pracy› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Prawo spółek handlowych› Referencje› Regulaminy› Rejestr zastawów› Różne› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy licencyjne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy spedycji i składu› Umowy spółek› Umowy użyczenia› Umowy zlecenia› Umowy związane z pracą› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› Urzędy› W pracy› W urzędzie› Weksle› Windykacja - sąd› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Wnioski sądowe› Wskaźniki finansowe› Wykup mieszkania› Zakresy Czynności Pracowników› Zamówienia, reklamacje› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› ZPORR - wnioski› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy› Krajowy Rejestr Karny› KRS› KRS - CI› Księgi Wieczyste› Pozwy sądowe› Prośby do Urzędu Skarbowego› Deklaracje VAT w UE› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Narodowy Fundusz Zdrowia› Ochrona środowiska› Pisma do Urzędu Skarbowego

Pozwy sądowe

Pozew to pismo procesowe wszczynające proces cywilny, zawierające powództwo (skonkretyzowane żądanie określonego zachowania wysunięte przez składającego - powoda przeciwko określonej osobie - pozwanemu) oraz uzasadnienie przytaczające okoliczności faktyczne na poparcie powództwa. Pozew nie musi zawierać podstawy prawnej przyszłego rozstrzygnięcia. W kategorii wzory pozwów sądowych w różnych sprawach.

Pozew o podwyższenie alimentów

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu o podwyższenie alimentów w wersji elektronicznej. Dokument można w każdej chwili pobrać i wydrukować. Zawiera między innymi takie informacje jak wystąpić o zwiększenie alimentów - rada: złóż w sądzie pozew o podwyższenie alimentów. W pozwie musisz podać uzasadnienie dlaczego domagasz się zwiększenia alimentów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwy sądowe wzory, wzor pozwu o podwyzszenie alimentow,
dokument do pobrania,
pozew o alimenty, pozew o podwyższenie alimentow,
pozew o podwyzszenie alimentów,
wzór pozwu o podwyższenie alimentów, pozew o podwyższenie alimentów, alimenty na dziecko, odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów, pozew o podwyższenie alimentów wzór, druki pozwów sądowych, dokumenty do pobrania, pozew o podwyzszenie alimentow,
podniesienie alimentów,

Pozew o rozwód z winy pozwanego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to elektroniczna wersja pozwu o rozwód z winy pozwanego
Gotowy do wypełnienia (lub edycji do własnych potrzeb) pozew o rozwód z winy pozwanego (przykładowy powód - nadużywanie alkoholu). Dokument jest gotowy do użycia, wystarczy go jedynie pobrać i wydrukować. Jest to wersja w pełni edytowalna.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, dokumenty online do pobrania, wzory pozwów i wniosków sądowych, dokumenty do pobrania,
pozwy sądowe,
pozew o rozwód,
pozew, pozew rozwodowy,
wzory pozwów sądowych,
druki pozwów sądowych, dokumenty online do pobrania,
pozew o rozwod z winy pozwanego,
pozwy o rozwód,
Pozew o rozwód z winy pozwanego,
pozwy sądowe wzory,

Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to pismo wraz z uzasadnieniem opartych na artykułach prawnych do sądu, w którym powód wnosi o: - nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy - umowy o pracę przy zachowaniu dotychczasowego stanowiska oraz warunków pracy i płacy, - zasądzenie od pracodawcy na rzecz powoda kwoty wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie, - zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania, - przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda, - nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, - przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej, - wydanie wyroku zaocznego. Dokument jest w wersji elektronicznej

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwy sądowe wzory, umowa o prace,
druki pozwów sądowych, umowa o pracę,
pozwy sądowe, dokument sądowy, wzory pozwów i wniosków sądowych,
pisma, Pozew sądowy, dokument online, stosunek pracy,
dokument do pobrania,
wzory pozwów sądowych, dokumenty sądowe,
stosunki w pracy,

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu do sądu wraz z uzasadnieniem o: - zakazanie pozwanemu naruszania działki będącej własnością powoda, - zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, - nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, - przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda, - wezwanie na rozprawę i przesłuchanie wymienionych w piśmie świadków. Dokument w wersji elektronicznej gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ochraniać naruszone posiadanie, dokument online, Pozew sądowy,
pozew o ochrone naruszonego posiadania, posiadac ochronę, wzory pozwów i wniosków sądowych,
pismo,
naruszać, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
pisma,
dokumenty sądowe,
Pozew o ochronę naruszonego posiadania,
ochrona naruszonego posiadania, dokument sądowy,

Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór wniosku o Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności. Dokument Word do edycji. Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem składane przez matkę reprezentującą małoletniego powoda wnosząc o: - zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda określonej kwoty wraz z odsetkami, - zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, - przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda, - zażądanie od Sądu Rejonowego w akt sadowych. Dokument jest w wersji elektronicznej dzięki czemu można go natychmiast pobrać.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dłużnik, dokumenty online do pobrania, pozwy sądowe, pozew o odszkodowanie przeciwko dluznikowi zajetej,
dokument do pobrania, druki pozwów sądowych, dokument online,
wierzytelnosć,
wierzytelnośc,
wzory pozwów i wniosków sądowych, pisma, pozwy sądowe wzory, dokumenty sądowe, pisać pozew, dokument sądowy,

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Elektroniczna wersja dokumentu, która dotyczy pozwu od wypowiedzenia umowy o pracę Dokument Word do edycji. Przykładowe pismo z do sądu wraz z uzasadnieniem gdzie powód wnosi o orzeczenie w wyroku: - przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy, przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy, - zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty, - zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa, -przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda, - wydanie wyroku zaocznego, - przeprowadzenie dowodów, - nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powoda na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i płacy. Dokument jest w wersji elektronicznej, dzięki czemu daje się łatwo edytować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory pozwów i wniosków sądowych,
dokumenty do pobrania, wypowiadać, pisma,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, pozwy sądowe wzory,
pozew od wypowiedzenia umowy o prace, pisać pozew,
Pozew sądowy,
dokumenty sądowe,
pismo, dokument do pobrania, umowa o prace,

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Dokument Word do edycji. Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem o przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu można go z łatwością edytować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory pozwów sądowych,
pracę,
przywracac do pracy, Pozew sądowy,
odszkodowanie z powodu, dokumenty do pobrania,
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, niezgodne z prawem rozwiązanie umowy,
pozwy sądowe,
pisać pozew,
praca,
dokument online, Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodo,
pozew o przywrocenie do pracy lub zaplate odszkodo,

Pozew o zapłatę

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu o zapłatę należnej sumy. Podstawowe narzędzie do odzyskiwania należności od niesolidnych dłużników. Pozew o zapłatę, tj. wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a w wypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika, zasądzenie dochodzonej kwoty w zwykłym postępowaniu. Pozew składa się w postępowaniu, w którym nie stosuje się przepisów o postępowaniu uproszczonym. Dokument jest w postaci elektronicznej dzięki czemu jest w pełni edytowalny.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki pozwów sądowych, dokument sądowy, pozwy sądowe, pozwy sądowe wzory,
dokument do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument online, zapłacic, Pozew sądowy, zaplata,
wzory pozwów i wniosków sądowych, pisać pozew, Pozew o zapłatę, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Pozew o separację i alimenty

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu o separację i alimenty. Gotowy do wypełnienia pozew wraz z uzasadnieniem o: 1) orzeczenie separacji, 2) powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, 3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, 4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu. Jest to dokument w wersji elektronicznej gotowy do użycia, wystarczy go jedynie wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozew o alimenty, pozwy sądowe, alimenty, wzory pozwów i wniosków sądowych, separacja pozew,
pozew alimenty,
dokument online,
dokument do pobrania,
sąd alimenty, dokumenty online do pobrania, pozew,
dokumenty do pobrania,
alimenty na dziecko, pozwy sądowe wzory,
sąd separacja,

Pozew o rozwód i alimenty

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu o rozwód i alimenty z winy pozwanego wraz z uzasadnieniem. Gotowy do wypełnienia pozew o rozwód z winy pozwanego (nadużywanie alkoholu, przemoc w rodzinie). Pozew otrzymasz na swój adres e-mail. Dokument jest w wersji elektronicznej dzięki czemu jest możliwa jego pełna edycja. Dokument jest gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozew o rozwód i alimenty,
pozwy sądowe, dokumenty do pobrania,
pozew alimenty,
rozwód i alimenty,
pozew,
pozew o rozwód,
dokument online, wzory pozwów i wniosków sądowych, wzory pozwów sądowych, pozew o rozwód z winy pozwanego,
alimenty, pozwy sądowe wzory, dokument do pobrania, zasądzenie alimentów,

Pozew o obniżenie alimentów

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to pozew o obniżenie alimentów
Jest to wzór dokumentu jaki należy wypełnić i złożyć w celu obniżenia płaconych alimentów. Dokument w formacie *.doc , do edycji na własne potrzeby wraz z opisem jak wypełnić. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu dokument można pobrać w każdej chwili. Dokument jest gotowy do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory pozwów sądowych,
obniżyć alimenty, pozwy sądowe wzory,
mniej płacić na dziecko,
dokument online, wzory pozwów i wniosków sądowych,
jak obniżyć alimenty?,
zmiana wysokości alimentów, dokumenty online do pobrania, Pozew o obniżenie alimentów,
kwoty alimentów,
dokument do pobrania,
wzór pozwu o obniżenie alimentów, alimenty,
pozwy sądowe,

Pozew o unieważnienie małżeństwa.

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa.
Jest to wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa. Dokument wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją, wydrukować i złożyć w sądzie. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu dokument ten można w każdej chwili pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory pozwów i wniosków sądowych,
uniewaznienie malzenstwa,
pozew o unieważnienie małżeństwa,
pozew o anulowanie małżeństwa,
unieważnienie małżeństwa,
pozwy sądowe, dokumenty do pobrania,
dokument online, anulowanie malzenstwa,
pozew o anulowanie malzenstwa,
pozwy sądowe wzory, małżeństwo,
wzory pozwów sądowych,
dokumenty online do pobrania, anulowanie małżeństwa,

Pozew o całkowite uchylenie alimentów.

›› Pobierz teraz

Elektroniczna wersja dokumentu, którego treść dotyczy pozwu o całkowite uchylenie alimentów.
Gotowy pozew, który wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczonym opisem. Po wydrukowaniu można od razu składać dokument w Sądzie Rejonowym. Plik zapisany przy pomocy aplikacji MS Office - prosty i łatwy w edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wzory pozwów sądowych, dokumenty online do pobrania,
dokument online, pozew o zwolnienie z alimentów,
zwolnienie z alimentow, dokument do pobrania,
pozwy sądowe wzory,
alimenty,
pozew o zwolnienie z alimentow, wzory pozwów i wniosków sądowych, druki pozwów sądowych,
zwolnienie z alimentów, dokumenty do pobrania,
uchylenie alimentow,

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.

›› Pobierz teraz

Dokument ten to pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.
Jest to gotowy dokument, który należy jedynie wypełnić własnymi danymi personalnymi, wydrukować i złożyć w Sądzie Rejonowym. W celu poprawnego wypełnienia należy posługiwać się zamieszczoną instrukcją w dokumencie. Plik zapisany dzięki aplikacji MS Office - bardzo łatwy w edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
wspólność majątkowa między małżonkami, wspólność majątkowa,
wzory pozwów sądowych, druki pozwów sądowych, zniesienie wspólności majątkowej, wzory pozwów i wniosków sądowych,
wspolnosc majatkowa,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, pozew o zniesienie wspólności, anulowanie wspólności majątkowej,
pozwy sądowe wzory, pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, dokumenty do pobrania,

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
Przykładowy wzór pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Jest to dokument gotowy do wydruku. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu możemy go swobodnie edytować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
druki pozwów sądowych,
pozwy sądowe, wzory pozwów i wniosków sądowych,
dokument do pobrania, pozbawienie wykonalności wyroku, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, wzory pozwów sądowych,
dokumenty do pobrania,
dokument online, pozwy sądowe wzory, dokumenty online do pobrania,

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu o sprostowanie świadectwa pracy jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu możemy go w każdej chwili edytować w zależności od własnych potrzeb. Dokument jest gotowy do użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy, sędzia,
pozwy sądowe,
pozew, druki pozwów sądowych, świadectwo pracy,
pozwy, sąd, sąd,
skażenie,
pozwy sądowe wzory, dokumenty online do pobrania,
prokurator, dokument online,
wzory pozwów sądowych,

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. Dokument jest gotowy do użycia.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie,
wzory pozwów i wniosków sądowych,
pozwy sądowe, dokument online,
pozew o rozwód z orzekaniem o winie, pozew o rozwód z orzekaniem o winie,
dokumenty online do pobrania,
pozwy sądowe wzory,
druki pozwów sądowych,
pozew o rozwód,
wina,
dokument do pobrania,
wzory pozwów sądowych, pozew o rozwód z orzekaniem o winie,

Pozew o wydanie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu o wydanie nieruchomości. Jest to wersja elektroniczna, dzięki czemu dokument można w każdej chwili pobrać bez potrzeby wychodzenia z domu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania,
pozew o nieruchomość,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokument online, wydanie nieruchomości,
nieruchomość,
pozew o wydanie nieruchomości,

Pozew o wydanie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Dokument jaki się tutaj znajduje to wzór pozwu o wydanie nieruchomości. Jest to wersja elektroniczna dzięki czemu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozew o nieruchomość,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
wydanie nieruchomości, dokumenty online do pobrania, nieruchomość, dokumenty do pobrania, pozew o wydanie nieruchomości,

Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowę o pracę

›› Pobierz teraz

Dokument ten to pozew o żądanie powoda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Dokument należy złożyć w Sądzie Rejonowym (Sąd Pracy). Pozew zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online. Dokument jest w wersji elektronicznej dzięki czemu jego pobór nie powinien przysparzać problemów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o nawiązanie,
o pracę,
Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowę o pracę, pozew sądowy, Pozew, pozew o nawiązanie stosunku pracy,
stosunku,
- umowę, pracy,
pozew sądowy,

Pozew o rozwiązanie przysposobienia

›› Pobierz teraz

Dokument ten to wzór pozwu o rozwiązanie przysposobienia należy skierować do Sądu Okręgowego w wydziale Cywilnym. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o rozwiązanie przysposobienia jest przygotowany do pobrania online. Jest to elektroniczna wersja dokumentu gotowa do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o rozwiązanie,
przysposobienie, pozwy sądowe, rozwiązanie przysposobienia,
pozew przysposobienie,
pozew sądowy, Pozew, przysposobienia, pozew o rozwiązanie,

Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

›› Pobierz teraz

Dokument ten to pozew o rozwiązanie Spółki z o.o. należy złożyć w Sądzie Okręgowym w wydziale Cywilnym. Dokument jest zapisany w formacie doc. należy go otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o likwidację Spółki z o.o. jest do pobrania online. Dokument jest w wersji elektronicznej dzięki czemu można go w każdej chwili pobrać i wydrukować.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki z o.o., Pozew o rozwiązanie Spółki z o.o.,
spółka z o.o., Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,